پارامترهای است که می تواند در طراحی موج شکن در نظر