چه همه هوا مختلف در دسترس در نیروگاه های حرارتی می باشد