که درجه ساینده برای سنگ زنی ماشین مشترک استفاده می شود