چگونه است که یک ماده معدنی به عنوان سنگ طبقه بندی شده