چه اندازه مواد را می توان با له کننده اثر ساخته شده