در چه درجه حرارت خواهد شد سنگ زنی و در سیمان کار نمی کند