بوکسیت را می توان در گچ کاری ساختمان استفاده می شود