موتورهای حرفه ای هستند که در معادن زیرزمینی مورد استفاده قرار می