فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی برای استخراج فلز از سنگ معدن